PC - Console

Video Game là gì?

Video Game là gì? Nó có từ bao giờ? Nó ảnh hưởng như thế nào tới đời sống văn hóa tinh thần và nền kinh tế? Nó tạo nguồn cảm hứng ra…