eSports

Bão đã về trên TTCN FIFA Online 3...

Từ đầu năm có rất nhiều cơn bão đổ bộ lên TTCN FO3, tuy nhiên cơn bão lần này là lớn nhất và có cường độ mạnh nhất… Nếu nhìn vào tình…