Game Mobile

Luận anh hùng trong Reign of Warlords

Lưu Bị là đại diện tiêu biểu cho một tập người chơi Reign Of Warlords trầm tính, còn Tào Tháo là vị tướng điển hình cho “tính động” trong câu chuyện gầy…