Game Mobile

Apex Legends sắp có phiên bản mobile

Sau những thành công vượt bậc bước đầu, Apex Legends đang chuẩn bị tiến công sang địa hạt di động trong thời gian tới. Khi nói đến những thành công lớn (cho…