Cộng Đồng

PUBG Corp hợp nhất với Krafton

PUBG Corp chính thức hợp nhất với Krafton. Đây là một thay đổi chủ yếu liên quan về tên gọi thay vì cơ cấu tổ chức. Mục tiêu chính vẫn là duy trì phát triển PUBG.