King Online 2 dời ngày ra mắt Closed Beta đến 24/6

Game Mobile

King Online 2 dời ngày ra mắt Closed Beta đến 24/6

[fresh_link home=”http://lmhb.mobay.vn/” face=”https://www.facebook.com/lienminhhuyenbi” forum=”http://mobay.vn/forum/mc-corp/lien-minh-huyen-bi” down=”” gift=”http://mobay.vn/giftcode/game/lien-minh-huyen-bi” android=”” ios=””] Dưới dây là trích dẫn đoạn thông báo từ trang chủ của King Online 2: ” Tin cấp báo đến quá muộn dẫn đến…