PC - Console

Battlefield 1: Các class nhân vật

4 class bộ binh là: Support (hỗ trợ), Medic (quân y), Scout(do thám) và Assault(tấn công).Cùng 2 class phương tiện là Tanker (lính tăng) và Pilot (phi công) Dù mang đến một…
Công Nghệ

Oculus Rift là cái gì?

Sơ quan: Oculus Rift là một “Thiết bị thực tế ảo đội đầu – virtual reality headset”, được phát triển và phát hành bởi Oculus VR và được phát hành vào ngày…