Cộng Đồng

Game of Thrones sử lược toàn thư

Từ thưở hồng hoang của Tiền nhân, những đứa Con của Rừng rậm cho tới sau cuộc Biến loạn lật đổ nhà Targaryen I/ Những Đứa Con Của Rừng Rậm – Tiền…