PC - Console

Sớ Táo Game Bính Thân 2016

Nếu như các Táo như kinh tế, giao thông, giáo dục… đã bẩm tấu những thành tích ấn tượng trong năm qua thì Táo Game cũng có một bài sớ về làng game dâng Ngọc…