Bạn đang sử dụng giao diện thử nghiệm Game4V 2020

Media

Mặt trái trong thế giới game Mario

Nếu có thể nhìn ở góc độ khác đối với bối cảnh trong game Mario, ta sẽ thấy một câu chuyện được kể rất khác.. [su_youtube_advanced url=”http://youtu.be/nfLS4nt5aQw” showinfo=”no”] Một thế giới rất…