close

TOP Game Mobile đã ra mắt trong tháng 09/2020

Game Online

Game4Vọc – Cải thiện độ FPS khi chiến CoD: World at War trên PC cùi

Chào Game4Vọc! Hôm qua em có đọc qua bài tư vấn của chương trình: dùng file config để cải thiện FPS cho Call of Duty: MW2. Em có thử áp dụng trên cấu hình máy cùi nhà em và thấy FPS nó cũng tăng đáng kể.

Nhưng Game4Vọc cho em hỏi, em bỏ file config này vào thư mục Call of Duty 5: World at War thì chơi game nó vẫn giật tưng bừng. Máy em là laptop, hiện vẫn đang chạy card 9200M GS, liệu còn cách nào khác để khắc phục không ạ? Em là fan của dòng Call of Duty và cũng rất thích chương trình này, mong Game4Vọc sẽ có thêm nhiều kỳ tư vấn cách cải thiện FPS cho dòng game Call Of Duty nhé! Game4Vọc

Em cám ơn chương trình nhiều! Trần Nghĩa Hiếu – địa chỉ mail: nghiahanhan556@gmail.com Game4Vọc

Game4Voc - Call of Duty World at War - 01

Game4Vọc chào em! Mỗi game đều có thiết kế file config cấu hình với dòng code khác nhau nên em không thể mang file config từ Call of Duty: MW2 sang sử dụng cho Call of Duty: WoW đâu em nhé! Với file config của Call of Duty: WoW, em có thể tải về tại đây Game4Vọc

Sau khi tải về rồi, em thử thay thế file này với file config cũ tại đường dẫn thư mục: Game4Vọc

Đối với Windows XP:

C:\Documents and Settings\ username \Local Settings\Application Data\Activision\CoDWaWbeta\players\profiles\playername

Đối với Windows Vista (mong là em không xài phải con Win cùi lởm này! :v) Game4Vọc

C:\Users\ username \AppData\Local\Activision\CoDWaWbeta\players\profiles\ playername

Trong trường hợp thay thế file config này rồi mà chơi game nó không có kết quả, hoặc nó không hoạt động. Em có thể sửa đổi file config này theo cách thủ công, đuổi từ đuôi file cfg sang txt để mở Notepad chỉnh sửa, copy đoạn code mới sau: Game4Vọc

bind F1 “toggle cg_fov 65 80”;<fov
bind F2 “toggle r_gamma 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2”;<gamma
bind F3 “toggle sensitivity 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8”;<sens
//
bind F4 “cl_wadefps 1”
//
bind F6 “toggle r_picmip 2 1 0 3; r_applypicmip; <picmip”
bind F7 “toggle r_lodscalerigid 3 2 1 4; <lodsr”
bind F8 “toggle r_lodscaleskinned 3 2 1 4;<lodss”
bind F9 “toggle r_detail 0 1;<det”
seta ai_corpseCount “0”
seta ai_debugMeleeAttackSpots “0”
seta ai_debugThreatSelection “0”
seta cg_blood “0”
seta cg_brass “0”
seta cg_chatHeight “5”
seta cg_chatTime “12000”
seta cg_connectionIconSize “0”
seta cg_crosshairAlpha “1”
seta cg_crosshairAlphaMin “0.5”
seta cg_crosshairDynamic “0”
seta cg_crosshairEnemyColor “1”
seta cg_cursorHints “4”
seta cg_debugInfoCornerOffset “0 0”
seta cg_descriptiveText “1”
seta cg_drawBreathHint “1”
seta cg_drawCrosshair “0”
seta cg_drawCrosshairNames “1”
seta cg_drawFPS “Simple”
seta cg_drawFPSLabels “0”
seta cg_drawFPSOnly “0”
seta cg_drawLagometer “1”
seta cg_drawMantleHint “1”
seta cg_drawSnapshot “0”
seta cg_drawSnapshotTime “1”
seta cg_drawTurretCrosshair “1”
seta cg_flareVisionSetFadeDuration “2000”
seta cg_fov “65”
seta cg_gameBoldMessageWidth “390”
seta cg_gameMessageWidth “455”
seta cg_headIconMinScreenRadius “0.015”
seta cg_hintFadeTime “100”
seta cg_hudChatIntermissionPosition “5 90”
seta cg_hudChatPosition “5 200”
seta cg_hudDamageIconHeight “64”
seta cg_hudDamageIconInScope “0”
seta cg_hudDamageIconOffset “128”
seta cg_hudDamageIconTime “2000”
seta cg_hudDamageIconWidth “128”
seta cg_hudGrenadeIconEnabledFlash “1”
seta cg_hudGrenadeIconHeight “25”
seta cg_hudGrenadeIconInScope “0”
seta cg_hudGrenadeIconMaxHeight “104”
seta cg_hudGrenadeIconOffset “50”
seta cg_hudGrenadeIconWidth “25”
seta cg_hudGrenadePointerHeight “12”
seta cg_hudGrenadePointerPivot “12 27”
seta cg_hudGrenadePointerWidth “25”
seta cg_hudMapBorderWidth “2”
seta cg_hudMapFriendlyHeight “15”
seta cg_hudMapFriendlyWidth “15”
seta cg_hudMapPlayerHeight “20”
seta cg_hudMapPlayerWidth “20”
seta cg_hudMapRadarLineThickness “0.15”
seta cg_hudProneY “-160”
seta cg_hudSayPosition “5 180”
seta cg_hudStanceHintPrints “0”
seta cg_hudVotePosition “5 220”
seta cg_invalidCmdHintBlinkInterval “600”
seta cg_invalidCmdHintDuration “1800”
seta cg_mapLocationSelectionCursorSpeed “0.6”
seta cg_mature “1”
seta cg_marks_ents_player_only “0”
seta cg_MaxDownedPulseRate “4”
seta cg_MinDownedPulseRate “1”
seta cg_motionblur_duration “2500”
seta cg_motionblur_fadeout “500”
seta cg_predictItems “1”
seta cg_ScoresPing_BgColor “0.25098 0.25098 0.25098 0.501961”
seta cg_ScoresPing_HighColor “0.8 0 0 1”
seta cg_ScoresPing_Interval “100”
seta cg_ScoresPing_LowColor “0 0.74902 0 1”
seta cg_ScoresPing_MaxBars “4”
seta cg_ScoresPing_MedColor “0.8 0.8 0 1”
seta cg_scriptIconSize “0”
seta cg_seatHintFadeTime “2000”
seta cg_sprintMeterDisabledColor “0.8 0.1 0.1 0.2”
seta cg_sprintMeterEmptyColor “0.7 0.5 0.2 0.8”
seta cg_sprintMeterFullColor “0.8 0.8 0.8 0.8”
seta cg_subtitleMinTime “3”
seta cg_subtitles “0”
seta cg_subtitleWidthStandard “520”
seta cg_subtitleWidthWidescreen “520”
seta cg_teamChatsOnly “0”
seta cg_timedDamageDuration “500”
seta cg_viewZSmoothingMax “16”
seta cg_viewZSmoothingMin “1”
seta cg_viewZSmoothingTime “0.1”
seta cg_visionSetLerpMaxDecreasePerFrame “0.01”
seta cg_visionSetLerpMaxIncreasePerFrame “0.02”
seta cg_voiceIconSize “0”
seta cg_weaponCycleDelay “0”
seta cg_youInKillCamSize “6”
seta cl_allowDownload “1”
seta cl_freelook “1”
seta cl_maxpackets “100”
seta cl_maxPing “800”
seta cl_maxppf “5”
seta cl_mouseAccel “0”
seta cl_packetdup “0”
seta cl_pitchspeed “140”
seta cl_punkbuster “1”
seta cl_voice “1”
seta cl_wwwDownload “1”
seta cl_yawspeed “140”
//
seta clanName “BASH”
//
seta com_introPlayed “1”
seta com_maxfps “125”
seta com_recommendedSet “1”
seta com_startupIntroPlayed “1”
seta compassClampIcons “1”
seta compassCoords “740 3590 400”
seta compassECoordCutoff “37”
seta compassFriendlyHeight “18.75”
seta compassFriendlyWidth “18.75”
seta compassMaxRange “2500”
seta compassMinRadius “0.0001”
seta compassMinRange “0.0001”
seta compassObjectiveArrowHeight “20”
seta compassObjectiveArrowOffset “2”
seta compassObjectiveArrowRotateDist “5”
seta compassObjectiveArrowWidth “20”
seta compassObjectiveDrawLines “1”
seta compassObjectiveHeight “20”
seta compassObjectiveIconHeight “16”
seta compassObjectiveIconWidth “16”
seta compassObjectiveMaxRange “2048”
seta compassObjectiveMinAlpha “1”
seta compassObjectiveNumRings “10”
seta compassObjectiveRingSize “80”
seta compassObjectiveRingTime “10000”
seta compassObjectiveTextHeight “18”
seta compassObjectiveTextScale “0.3”
seta compassObjectiveWidth “20”
seta compassPartialType “0”
seta compassPlayerHeight “18.75”
seta compassPlayerWidth “18.75”
seta compassRadarLineThickness “0.4”
seta compassRadarPingFadeTime “4”
seta compassRadarUpdateTime “4”
seta compassRotation “1”
seta compassSize “1”
seta compassSoundPingFadeTime “2”
seta compassTickertapeStretch “0.5”
seta con_errormessagetime “8”
seta con_gameMsgWindow0FadeInTime “0.25”
seta con_gameMsgWindow0FadeOutTime “0.5”
seta con_gameMsgWindow0Filter “gamenotify obituary”
seta con_gameMsgWindow0LineCount “4”
seta con_gameMsgWindow0MsgTime “5”
seta con_gameMsgWindow0ScrollTime “0.25”
seta con_gameMsgWindow0SplitscreenScale “1.5”
seta con_gameMsgWindow1FadeInTime “0.25”
seta con_gameMsgWindow1FadeOutTime “0.01”
seta con_gameMsgWindow1Filter “boldgame”
seta con_gameMsgWindow1LineCount “5”
seta con_gameMsgWindow1MsgTime “8”
seta con_gameMsgWindow1ScrollTime “0.25”
seta con_gameMsgWindow1SplitscreenScale “1.5”
seta con_gameMsgWindow2FadeInTime “0.75”
seta con_gameMsgWindow2FadeOutTime “0.5”
seta con_gameMsgWindow2Filter “subtitle”
seta con_gameMsgWindow2LineCount “7”
seta con_gameMsgWindow2MsgTime “5”
seta con_gameMsgWindow2ScrollTime “0.25”
seta con_gameMsgWindow2SplitscreenScale “1.5”
seta con_gameMsgWindow3FadeInTime “0.25”
seta con_gameMsgWindow3FadeOutTime “0.5”
seta con_gameMsgWindow3Filter “”
seta con_gameMsgWindow3LineCount “5”
seta con_gameMsgWindow3MsgTime “5”
seta con_gameMsgWindow3ScrollTime “0.25”
seta con_gameMsgWindow3SplitscreenScale “1.5”
seta con_inputBoxColor “0.15 0.2 0.4 0.7”
seta con_inputHintBoxColor “0.15 0.2 0.4 0.7”
seta con_matchPrefixOnly “1”
seta con_minicon “0”
seta con_miniconlines “5”
seta con_minicontime “4”
seta con_outputBarColor “1 1 0.95 0.6”
seta con_outputSliderColor “0.15 0.15 0.1 0.6”
seta con_outputWindowColor “0.35 0.35 0.3 0.75”
seta con_typewriterColorGlowCheckpoint “0.6 0.5 0.6 1”
seta con_typewriterColorGlowCompleted “0 0.3 0.8 1”
seta con_typewriterColorGlowFailed “0.8 0 0 1”
seta con_typewriterColorGlowUpdated “0 0.6 0.18 1”
seta con_typewriterDecayDuration “1000”
seta con_typewriterDecayStartTime “4000”
seta con_typewriterEnabledSounds “0”
seta con_typewriterPrintSpeed “40”
seta customclass1 “Arisaka”
seta customclass2 “SVT-40”
seta customclass3 “Thompson”
seta customclass4 “BAR”
seta customclass5 “Custom 5”
seta drew_notes “1”
seta fx_marks “1”
seta fx_marks_ents “0”
seta fx_marks_smodels “0”
seta g_allowvote “1”
seta g_banIPs “”
seta g_clonePlayerMaxVelocity “80”
seta g_deadChat “1”
seta g_dropForwardSpeed “10”
seta g_dropHorzSpeedRand “100”
seta g_dropUpSpeedBase “10”
seta g_dropUpSpeedRand “5”
seta g_log “games_mp.log”
seta g_logSync “0”
seta g_oldVoting “1”
seta g_playerCollisionEjectSpeed “25”
seta g_redCrosshairs “1”
seta g_useGear “1”
seta g_useholdspawndelay “1”
seta g_voiceChatTalkingDuration “500”
seta g_voteAbstainWeight “0.5”
seta hud_deathQuoteFadeTime “1000”
seta hud_enable “1”
seta hud_fade_ammodisplay “0”
seta hud_fade_compass “0”
seta hud_fade_healthbar “2”
seta hud_fade_offhand “0”
seta hud_fade_sprint “1.7”
seta hud_fade_stance “1.7”
seta hud_fadeout_speed “0.1”
seta hud_flash_period_offhand “0.5”
seta hud_flash_time_offhand “2”
seta hud_health_pulserate_critical “0.5”
seta hud_health_pulserate_injured “1”
seta hud_health_startpulse_critical “0.33”
seta hud_health_startpulse_injured “1”
seta in_mouse “1”
seta loc_forceEnglish “0”
seta loc_language “0”
seta m_filter “0”
seta m_forward “0.25”
seta m_pitch “0.022”
seta m_side “0.25”
seta m_yaw “0.022”
seta monkeytoy “0”
seta name “Unknown Soldier”
seta net_noipx “0”
seta net_noudp “0”
seta net_socksEnabled “0”
seta net_socksPassword “”
seta net_socksPort “1080”
seta net_socksServer “”
seta net_socksUsername “”
seta prestigeclass1 “Custom 6”
seta prestigeclass2 “Custom 7”
seta prestigeclass3 “Custom 8”
seta prestigeclass4 “Custom 9”
seta prestigeclass5 “Custom 10”
seta profile_physics “0”
seta r_aaAlpha “dither (fast)”
seta r_aaSamples “1”
seta r_anisotropy 0
seta r_altModelLightingUpdate “1”
seta r_aspectRatio “auto”
seta r_autopriority “0”
seta r_blur_allowed “0”
seta r_cosmeticCullMax “0”
seta r_cosmeticCullMin “8”
seta r_cachemodellighting “1”
seta r_cachesmodellighting “1”
seta r_clear 0
seta r_colorbits “32”
seta r_compressmodels “1”
seta r_customMode “”
seta r_cycleSizeCull “0”
seta r_debugLineWidth “1”
seta r_depthPrepass “0”
seta r_depthPrepassModels “1”
seta r_detail “0”
seta r_displayRefresh “100 Hz”
seta r_distortion “0”
seta r_dlightLimit “2”
seta r_dof_enable “0”
seta r_drawDecals “0”
seta r_drawSun “0”
seta r_drawWater “0”
seta r_envmapspecular 0
seta r_fastSkin “0”
seta r_flame_allowed “0”
seta r_flameFX_distortionScaleFactor “0 1 1 0.511918”
seta r_flameFX_enable “0”
seta r_flameFX_fadeDuration “0.5”
seta r_flameFX_FPS “15”
seta r_flameFX_magnitude “0.0215147”
seta r_fovScaleThresholdRigid “2.4”
seta r_fovScaleThresholdSkinned “2.4”
seta r_fullscreen “1”
seta r_fastsky “1”
seta r_fog “1”
seta r_gamma “1.92113”
seta r_gfxopt_dynamic_foliage “0”
seta r_gfxopt_water_simulation “0”
seta r_glow_allowed “0”
seta r_gpuSync “adaptive”
seta r_grassEnable “0”
seta r_ignorehwgamma “0”
seta r_inGameVideo “0”
seta r_lodBiasRigid “0”
seta r_lodBiasSkinned “0”
seta r_lodScaleRigid “4”
seta r_lodScaleSkinned “4”
seta r_mode “800×600”
seta r_monitor “0”
seta r_multiGpu “0”
seta r_normal “1”
seta r_motionblur_directionFactor “0.001”
seta r_motionblur_enable “0”
seta r_motionblur_frameBased_enable “0”
seta r_motionblur_maxblur 1
seta r_motionblur_numberOfSamples “1”
seta r_motionblur_positionFactor “0.01”
seta r_optimize “1”
seta r_optimizeLightmaps “1”
seta r_optimizeXModels “5”
seta r_outdoor “1”
seta r_picmip “3”
seta r_picmip_bump “3”
seta r_picmip_manual “1”
seta r_picmip_spec “3”
seta r_picmip_water “0”
seta r_polygonOffsetBias “-1”
seta r_polygonOffsetScale “-1”
seta r_portalBevels “1”
seta r_prepassSizeCull “0”
seta r_preloadShaders “1”
seta r_rendererPreference “Default”
seta r_reviveFX_blurRadiusEdge “6.4”
seta r_reviveFX_brightnessCenter “0.234”
seta r_reviveFX_brightnessEdge “0.264”
seta r_reviveFX_contrastCenter “1.9”
seta r_reviveFX_contrastEdge “2.84”
seta r_reviveFX_darkTintCenter “0.978 1.01 0.975”
seta r_reviveFX_darkTintEdge “0.931 0.955 0.939”
seta r_reviveFX_debug “0”
seta r_reviveFX_desaturationCenter “0.845”
seta r_reviveFX_desaturationEdge “1”
seta r_reviveFX_fadeDuration “5”
seta r_reviveFX_lightTintCenter “1.02 1 0.99”
seta r_reviveFX_lightTintEdge “1 1.03 1.02”
seta r_reviveFX_motionblurWeight “0.4”
seta sc_enable “0”
seta r_sizeCull “0”
seta r_skincache “1”
seta sm_enable “0”
seta r_smc_enable “0”
seta sm_spotEnable”0″
seta sm_maxLights “0”
seta r_specular “0”
seta r_texFilterAnisoMax “4”
seta r_texFilterAnisoMin “1”
seta r_texFilterMipMode “Force Bilinear”
seta r_vsync “0”
seta r_watersheetingFX_allowed 0
seta r_waterSheetingFX_brightness “0”
seta r_waterSheetingFX_contrast “1”
seta r_waterSheetingFX_darkTint “1 1 1”
seta r_waterSheetingFX_desaturation “0”
seta r_waterSheetingFX_distortionScaleFactor “0.021961 1 0 0”
seta r_waterSheetingFX_enable “0”
seta r_waterSheetingFX_fadeDuration “2”
seta r_waterSheetingFX_lightTint “0.780261 1 1”
seta r_waterSheetingFX_magnitude “0.0655388”
seta r_waterSheetingFX_radius “4.44051”
seta r_zFeather “0”
seta ragdoll_enable “0”
seta ragdoll_max_simulating “0”
seta rate “25000”
//
seta sensitivity “1.9”
seta server1 “”
seta server10 “”
seta server11 “”
seta server12 “”
seta server13 “”
seta server14 “”
seta server15 “”
seta server16 “”
seta server2 “”
seta server3 “”
seta server4 “”
seta server5 “”
seta server6 “”
seta server7 “”
seta server8 “”
seta server9 “”
seta sm_enable “0”
seta sm_maxLights “1”
seta snaps “30”
seta snd_cinematicVolumeScale “0.702381”
seta snd_distanceLpf “-30”
seta snd_dlpf_max_distance “3000”
seta snd_dlpf_min_distance “800”
seta snd_dopplerRate “2.75”
seta snd_dopplerScale “25”
seta snd_enableEq “1”
seta snd_errorOnMissing “0”
seta snd_flux_separation “0.3”
seta snd_global_attenuation “-8”
seta snd_isbig_distance “1000”
seta snd_khz “44”
seta snd_levelFadeTime “250”
seta snd_losOcclusion “1”
seta snd_menu_master “1”
seta snd_menu_music “0.69494”
seta snd_menu_sfx “1”
seta snd_menu_voice “0.6875”
seta snd_occlusion_attenuation “-45”
seta snd_occlusion_cull_distance “2000”
seta snd_occlusion_rate “40”
seta snd_omnidirectionalPercentage “0”
seta snd_pitch_timescale “0”
seta snd_playing_priority_boost “10”
seta snd_realDelay “0.5”
seta snd_reportSndAliasErrors “1”
seta snd_skip_muted_sounds “0”
seta snd_slaveFadeInTime “0.15”
seta snd_slaveFadeOutTime “0.25”
seta snd_speakerConfiguration “Stereo”
seta snd_touchStreamFilesOnLoad “0”
seta snd_water_occlusion_attenuation “-30”
seta snd_water_occlusion_distance “60”
seta snd_water_occlusion_minimum “-8”
seta snd_water_omni_amount “0.5”
seta snd_water_omni_distance “60”
seta snd_water_pitch_amount “0.9”
seta snd_water_pitch_distance “30”
seta spawnsystem_weapon_influencer_min_length “0.1”
seta spawnsystem_weapon_influencer_update_interval “151”
seta sv_allowDownload “1”
seta sv_floodprotect “4”
seta sv_hostname “BASHandSlash.com”
seta sv_maxclients “4”
seta sv_maxPing “125”
seta sv_maxRate “5000”
seta sv_minPing “0”
seta sv_punkbuster “0”
seta sv_reconnectlimit “3”
seta sv_voice “1”
seta sv_wwwBaseURL “”
seta sv_wwwDlDisconnected “0”
seta sv_wwwDownload “0”
seta sys_configSum “134014921”
seta sys_configureGHz “12.6928”
//
seta sys_gpu “NVIDIA GeForce 8800 GTX”
seta sys_sysMB “1024”
seta team_indicator “0”
seta ui_bigFont “0.4”
seta ui_browserFriendlyfire “-1”
seta ui_browserKillcam “-1”
seta ui_browserMod “-1”
seta ui_browserShowDedicated “0”
seta ui_browserShowEmpty “1”
seta ui_browserShowFull “1”
seta ui_browserShowPassword “-1”
seta ui_browserShowPunkBuster “-1”
seta ui_browserShowPure “0”
seta ui_currentMap “12”
seta ui_currentNetMap “0”
seta ui_dedicated “0”
seta ui_drawCrosshair “1”
seta ui_extraBigFont “0.55”
seta ui_gametype “0”
seta ui_joinGametype “0”
seta ui_maxclients “32”
seta ui_netGametype “2”
seta ui_netGametypeName “sd”
seta ui_netSource “1”
seta ui_serverStatusTimeOut “7000”
seta ui_smallFont “0.25”
seta vid_xpos “3”
seta vid_ypos “22”
seta voice_deadChat “0”
seta voice_global “0”
//
seta voice_localEcho “0”
//
seta winvoice_mic_mute “1”
seta winvoice_mic_reclevel “65535”
seta winvoice_mic_scaler “1”
seta winvoice_save_voice “0”
con_hidechannel *; con_showchannel dontfilter error gamenotify boldgame subtitle obituary logfile_only console_only gfx sound files devgui profile ui client server system playerweap ai anim physics fx leaderboards parserscript script

Chúc em thành công!

Game4Vọ

Bài liên quan
PC - Console

Call Of Duty: Black Ops Cold War bị lộ gameplay chơi mạng

PC - Console

Call of Duty: Black Ops Cold War có gì hấp dẫn?

PC - Console

Game thế giới mở có đang đi vào lối mòn?

PC - Console

Call of Duty 2020 vẫn sẽ được Activision cho ra mắt đúng hẹn