Game4V
>>
eSports
>>
Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới

Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới

 | 04/07/2016 15:29

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Những set Dota 2 này đều rất chất lượng khi được tác giả chăm chút từng chút một từ trang phục bên ngoài cho đến hình ảnh của từng kỹ năng…

Mothbinder’s Omen – set hero Death Prophet

item dota 2 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 1

set dota 2 tuyệt đẹp

set dota 2 tuyệt đẹp

Kỹ năng Ultimate

716293050_preview_ExorcismInGame Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 4

716293050_preview_ExorcismSpirit Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 5

Infernal carbon – set hero Doom

set hero Doom Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 6

set hero Doom Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 7

set hero Doom Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 8

set hero Doom Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 9

714456590_preview_DOOM3 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 10

714456590_preview_doom4 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 11

Night Ghost – set hero Night Stalker phiên bản điệu đà

set hero Night Stalker phiên bản điệu đà

set hero Night Stalker phiên bản điệu đà

set hero Night Stalker phiên bản điệu đà

set hero Night Stalker phiên bản điệu đà

N6 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 16

N7 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 17

N7 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 18

N8 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 19

Gravedigger’s Bindings – set hero Dazzle

set hero Dazzle Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 20

set hero Dazzle Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 21

set hero Dazzle Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 22

D4 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 23

D5 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 24

D6 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 25

Barbarous assault – set hero Bristleback

set hero Bristleback Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 26

set hero Bristleback Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 27

B4 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 28

set hero Bristleback Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 29

Somnolent of the Dark Petals – set hero Bane

set hero Bane Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 30

set hero Bane Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 31

set hero Bane Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 32

set hero Bane Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 33

B5 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 34

B6 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 35

B7 Những set Dota 2 tuyệt đẹp sẽ ra mắt trong thời gian tới 36

[fresh_embepost pid=”364607″ ]

Đọc tiếp